Introduktion

Med sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen menar vi att inga aktörer får konkurrensfördelar genom att bryta mot lagar och gemensamma spelregler som gäller i branschen, på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället.   

För de flesta av oss låter det som en självklarhet, men ändå är byggbranschen utpekad av myndigheterna som en riskbransch för kriminalitet och svartjobb. 

Ansvaret för sund konkurrens vilar inte på en enskild aktör eller myndighet. Alla som verkar i och runt byggbranschen måste ta ansvar och säkerställa att de som vi i vår tur anlitar också tar sitt ansvar. Gör vi inte det öppnas dörrar för oseriösa aktörer som inte har i branschen att göra- något som drabbar enskilda, hela branschen och samhället i stort.  

Byggbranschens utbildning för sund konkurrens ger dig kunskap, kompetens och konkreta råd och tips som minskar er risk, skapar förutsättningar för framgångsrika byggprojekt, samtidigt som ni bidrar till en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch. Utbildningen är framtagen av experter inom juridik och inom sakområdet, i samverkan med myndigheter, bygg- och anläggningsbolag, myndigheter, fack och arbetsgivareorganisationer.

Utbildningen tar 1-2 timmar att genomföra.

Available in english


Utbildningens mål

  • Ger insikt, kunskap och kompetens inom området sund konkurrens och arbetslivskriminalitet.
  • Ger kännedom om aktuella överenskommelser, regler och lagar som gäller i bygg- och anläggningssektorn.
  • Ger konkreta råd och tips för hur du kontrollerar och följer upp ställda krav och gällande lagstiftning under hela byggprocessen eller vid misstanke om fusk eller oegentligheter.
  • Ger insikt inom området affärsetik.
  • Ger kunskap om de verktyg som finns för systematisk kontroll och uppföljning vid anlitande av en entreprenör och på byggarbetsplatsen.
  • Ger kunskap om hur du jobbar för sund konkurrens i din vardag.
  • Ger förutsättningar att bidra till en attraktiv, sund och säker byggbransch. 
  • Godkänd utbildning registreras på det personliga ID06-kortet.


Målgrupp

Samtliga aktörer som verkar i och kring bygg- och anläggningsbranschen.


Utbildningens innehåll

    Sund konkurrens – bakgrundsbeskrivning
    Råd och tips innan du tecknar ett avtal
    Aktiv uppföljning under avtalsperioden
    Systematisk kontroll för sund konkurrens
    Anlita utländska företag och utländsk arbetskraft
    Personalliggare
    Affärsetik
    Så jobbar du för sund konkurrens i din vardag


Sund konkurrens – ONLINE

Boka utbildning