Konceptbeskrivning – Bas-PU utbildningsstruktur

BUC erbjuder en rad nydesignade utbildningar för byggarbetsmiljösamordning (Bas-P/U). Allt för att möta kraven i den nya föreskriften AFS 2023:3 som riktar sig till byggarbetsmiljösamordning.

Utbildningskrav för handläggare Bas-P och Bas-U

Arbetsmiljöverket har fastställt nya krav i föreskriften AFS 2023:3, kapitel 2 §9, som specificerar att handläggare för Bas-P och Bas-U ska inneha adekvat utbildning, kompetens och erfarenhet. Detaljer kring den nödvändiga utbildningen framgår i de allmänna råden till föreskriften och inkluderar fyra huvudområden:


Blå nivåPraktiskt samordningsarbete
I de här utbildningarna är det fokus på praktiskt samordningsarbete, vilket är ett nytt krav. Deltagarna utbildas i att effektivt leda och samordna arbetsmiljön under projektering eller byggskede. En heldags utbildning krävs för varje roll, antingen genom lärarledd session på plats eller via distans (Zoom). Den ges som Bas-P och Bas-U.

Grön nivå – Regelverk
De här utbildningarna täcker regelverket, specifikt AFS 2023:3, och är avsedd att ge insikter om hur reglerna styr arbetsuppgifter, ansvar och roller i byggprojekt. Den motsvarar en heldags utbildning. BUC erbjuder utbildningen både som online och i klassrum. Den ingår som obligatorisk del i den lärarledda utbildningen för Bas-P och Bas-U. Utbildningen i sig räcker inte för rollen som Bas-handläggare.

Lila nivå – Systematiskt arbetsmiljöarbete
På den här nivån behöver handläggaren en omfattande översikt av systematiskt arbetsmiljöarbete genom en branschanpassad BAM-utbildning. Denna tre dagar långa utbildning ger en djupgående förståelse av arbetsmiljörisker, såsom vibrationer, buller och kvartsdamm.

Röd nivåProjektspecifika utbildningar
På den här nivå är utbildningarna mer projektspecifika. Det finns inga utförliga rekommendationer men handläggare kan behöva ytterligare utbildning baserat på risker som förekommer i det specifika byggprojektet. Det kan innefatta allt från Schaktansvarigutbildning till fördjupade kurser som säkra lyft och arbete på ställningar.


Utbildningar utifrån roll


Utbildningsstegen

BUC har strukturerat en utbildningsstege för att tydliggöra i vilken ordning utbildningarna bör genomföras:

 1. Grundläggande arbetsmiljö: Starta med en ”Lila” BAM-kurs.

 2. Rollen som Bas-P och Bas-U

  Arbetsmiljöregler
  Fortsätt med en ”Grön” utbildning i Byggarbetsmiljösamordning. (När du anmäler dig till den ”blå” utbildningen får du med dig den här)

  Praktiskt samordningsarbete
  Avsluta med en ”Blå” utbildning för din specifika roll som Bas-P eller Bas-U.

 3. Projektspecifika risker: Komplettera med ”Röda” kurser vid behov, baserat på projektets specifika krav.

Denna struktur säkerställer att alla handläggare har de kunskaper som krävs för att framgångsrikt hantera deras ansvarsområden, och möjliggör en flexibel men grundlig utbildningsväg anpassad efter individuella och projektrelaterade behov.


Hur påverkar det här dig?

Utbildad Bas-P/U enligt kraven i den utgående AFS 1999:3
Du behöver uppdatera dina kunskaper i den nya föreskriften, AFS 2023:3. Gå BUC:s utbildning Kravtillägg Bas-P/U (AFS 2023:3). BUC har utgått från den nya föreskriften sedan mitten av oktober 2023. Titta på ditt kursintyg – är det tydligt att utbildningen uppfyller kraven för AFS 2023:3 behöver du inte uppdatera din utbildning.

Ny som Bas-P och Bas-U handläggare
Vi rekommenderar att du först går Startkurs arbetsmiljö, BAM och därefter de ”blåa” utbildningsnivåerna Bas-U eller Bas-P. I dessa utbildningar ingår den ”gröna” Byggarbetsmiljösamordning. Behövs specialiserade kunskaper går du en sådan du eller projektet har behov av. Målet är att utveckla deltagarens förståelse för praktisk samordning i byggprojekt och ge verktygen att effektivt leda och samordna arbetsmiljön i antingen projekteringsskedet eller byggskedet.

Byggherre, projektör, arbetsledare, chefer
Vi rekommenderar den ”gröna” utbildningsnivån Byggarbetsmiljösamordning som erbjuds både som online- och klassrumsutbildning. Den här utbildningen ger inte ett utbildningsbevis som kan användas för att visa sin utbildning för rollen Bas-P eller Bas-U. Målet med utbildningen är att få kunskap och insikt i hur regelverket påverkar de fyra centrala rollernas (Byggherre, Projektör, Bas-P och Bas-U) uppgifter och ansvar.


Frågor och svar

Jag har gått Bas-U och klarat den gröna onlineutbildningen Byggarbetsmiljösamordning, behöver jag göra om den när jag nu är anmäld till Bas-P?

Nej, det behöver du inte. Vårt system känner av om du redan klarat den under Bas-U utbildningen.

Jag har varit arbetsledare och gick den ”gröna” Byggarbetsmiljösamordning online och nu vill jag gå Bas-U, måste jag göra om den ”gröna” då?

Det är viktigt att man har med sig grunderna när man går sin lärarledda ”blå” utbildning och har den ”gröna” färskt i minnet. Om det var länge sedan du gick utbildningen rekommenderar vi att du går om den. Om du har praktiserat kunskaperna eller upplever att du fortsatt minns en betydande del av utbildningen behöver du inte gå om den ”gröna”. Repetitionen i den ”blåa” utbildningen kommer räcka.

Jag har ganska okomplicerade och små byggprojekt, behöver jag gå både Bas-P och Bas-U då?

I mindre byggprojekt med få entreprenörer och risker är det sällan mycket projektering och samordning.
Då kan det räcka med att du gått den ”gröna” utbildningen. Om du lägger mycket tid och vikt vid din samordning av arbetsmiljön under byggprojektet kan den ”blåa” Bas-U räcka.

Men skillnaden mellan ett enklare, litet projekt med få risker och projekt där risknivån och komplexiteten ökar är liten. Kom ihåg att det alltid är Byggherren som avgör, eftersom det är den som utser dig till handläggare.


BUCs erbjudande

BUC erbjuder rad nydesignade utbildningar för byggarbetsmiljösamordning (Bas-P/U). Detta har vi gjort för att möta kraven i den nya föreskriften AFS 2023:3 som riktar sig till byggarbetsmiljösamordning. BUC:s utbildningar säkerställer att Bas-P och Bas-U är väl förberedda för att hantera sina arbetsmiljösamordningen utifrån den nya föreskriften. Vi erbjuder även riktade utbildningar för alla roller som interagerar med Bas-handläggaren som ex. byggherrar, projektörer, arbetsledare och chefer.

Vårt flexibla utbildningsupplägg blandar lärarledd utbildning (klassrum eller Zoom) med förberedande onlineutbildningar för att ge en varierad, pedagogisk och effektiv utbildningsupplevelse. Följ vår utbildningsstege för att säkerställa att du uppfyller de krav som arbetsmiljöverket ställer på en Bas-P/U. Om du som handläggare följer utbildningsstegen blir du fullt rustad med kunskaper och färdigheter för att effektivt hantera arbetsmiljörisker i ditt byggprojekt. BUC strävar efter att alltid erbjuda den mest relevanta, aktuella och kvalitativa utbildningen för att stärka säkerheten och effektiviteten inom byggbranschen.