Om arbetsmiljö

Alla ska komma hem efter arbetsdagens slut!

Bygg- och anläggningsbranschen är en bransch med många riskmoment som kan skapa farliga situationer. En säker arbetsmiljö och ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga tillbud och olyckor på arbetsplatsen.

Goda kunskaper i reglerna kring arbetsmiljö hjälper till att skydda dig själv, kollegor och medarbetare från skador och olyckor. Ingen vill skada sig på jobbet och ingen vill vara delaktig till att en kollega eller medarbetare inte kommer hem efter arbetsdagens slut. Därför ska varje person ha rätt kunskap och rätt utbildning för de uppgifter denne har.

Vi delar upp våra arbetsmiljöutbildningar i tre olika underkategorier: Arbetsmoment – kravkurser, Roller och Övriga arbetsmiljöutbildningar.

Arbetsmoment – kravkurser

Inom underkategorin Arbetsmoment-kravkurser finner du arbetsmiljöutbildningar som är kravställda från ex. myndighet eller försäkringsbolag som kan kopplas till ett arbetsmoment. Våra utbildningar följer alltid de föreskrifter och regler som finns för att uppfylla kraven så att du lugnt kan veta att den kurs du gått faktiskt också uppfyller kraven. Exempel på kravkurser du hittar här är Ställningsbyggnad 2-9 m, Asbest, Säkra lyft, Brandfarliga arbeten, Fallskydd, Lift, Arbete på väg m.m.

Roller

I underkategori Roller finns arbetsmiljöutbildningar efter vilken roll du har i arbetsmiljöarbetet. Kanske är du byggarbetsmiljösamordnare, antingen i projekteringsfasen eller i utförandefasen, eller skyddsombud inom de arbetsmiljöavtal som finns med parterna Byggnads och Seko. Våra arbetsmiljöutbildningar är uteslutande framtagna i samverkan med branschen och våra medlemsföretag och uppfyller alla de krav som finns. Det finns mycket mer att ta ställning till när du väljer utbildningar för Skyddsombud och BAS P/U-rollen. Läs mer om detta nedan.

Övriga arbetsmiljöutbildningar

Inom Övriga arbetsmiljöutbildningar finner du arbetsmiljöutbildningar som inte kopplas mot en specifik roll eller mot ett särskilt arbetsmoment. Hjärt- och lungräddning, HLR, bör så många som möjligt på en arbetsplats kunna för att rädda liv på sina kollegor. Schaktansvarig säker schakt är en vanlig utbildning för den som är BAS P/U men det kan finnas annan produktionspersonal i ledande befattning som leder säkerheten i schakten varför du finner den här. Mångfald och jämställdhetsutbildning i företaget hjälper inte bara till att skapa ett bättre klimat på arbetsplatsen utan kan också uppfylla beställarkrav med sociala klausuler. I övrigt finner du också utbildningar som ökar kunskapen om hur du identifierar och skyddar dig mot farligt damm (inklusive kvartsdam) eller grundkunskap i asbest. Att jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA, kan också vara ett viktigt verktyg för att skapa och organisera arbetet för att det inte blir skadligt för dig som arbetar där. 

Fördjupning för Roller

Roller: Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P och BAS U

För rollen som BAS P eller BAS U ställer arbetsmiljöverket krav att du ska ha dokumenterad utbildning. Arbetsmiljöverket har nyligen uppdaterat förskrifterna som påverkar kraven på rollen BAS P och BAS U – läs mer om det här. Detta är också en mycket viktig roll för att skapa olycksfria miljöer. Du som innehar rollen ska ha utbildning som Byggarbetsmiljösamordnare och en grundläggande arbetsmiljöutbildning. Till detta kan du behöva utbildning i mer specifika föreskrifter som är beroende av vanligt förekommande arbeten som sker på din arbetsplats. Utbildningen bör enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer uppgå till sammanlagt 48 timmar. Det finns flera vägar att ta dig till dina 48 timmar som du kan se i exemplen nedan, vill du ha hjälp och råd så kontakta någon av våra utbildningsansvariga så kan de vara en samtalspartner som ger dig råd vilka utbildningar som är lämpliga.

ex. väg 1 Typ av utbildning Antal timmar
BAM, Startkurs Arbetsmiljö Grund 24
BAS P/U – 1 dag Grund 8
Allmän utbildning Ställningsbyggnad Verksamhetsanpassad 8
Damm på byggarbetsplatsen Verksamhetsanpassad 4
OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö Verksamhetsanpassad 4
Totalt 48 timmar
ex. väg 2 Typ av utbildning Antal timmar
BAS P/U – 3 dagar Grund 24
Fallskyddsutbildning Verksamhetsanpassad 8
Ställningsbyggnad – Allmän utbildning Verksamhetsanpassad 8
Schaktansvarig – Säker schakt Verksamhetsanpassad 8
Totalt 48 timmar

För dig som redan uppfyller arbetsmiljöverkets krav rekommenderar vi att du även fortsättningsvis arbetar med att uppdatera dina arbetsmiljökunskaper. Detta kan göras t.ex. med vår uppdateringsutbildning för BAS P/U. Det finns få rätt och fel i hur just din kompetensutveckling ska se ut i området, mycket beror på hur det ser ut på just ditt företag och hur ni jobbar med arbetsmiljöfrågorna. Men vi har gjort en rangordning för att du ska se vilken nivå de olika utbildningarna har i förhållande till varandra.

Fördjupning för skyddsombud

Du som skyddsombud har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats, du är kollegornas representant och den fackliga parten i arbetsmiljöarbetet. För en lyckad samverkan är det viktigt att skyddsombudet får vara med tidigt och ses som en resurs i arbetsmiljöarbetet av arbetsledningen. Alla parter vill skapa en arbetsmiljö där samtliga medarbetare och kollegor kommer hem säkert och välbehållna varje dag, därför är samverkan ett ledord.

Vilka utbildningar du som skyddsombud ska gå avgörs i de arbetsmiljöavtal som Byggföretagen slutit med Byggnads och Seko. Nedan har du en sammanställning men du kan också ladda ner BCA:s foldrar om skyddsombudsavtalet.

Skyddsombud Byggavtalet

Skyddsombud Väg- och banavtalet